Thông tin cá nhân

Họ và tên: Cao Thị Nhâm
Đơn vị công tác: Khoa Hệ thống thông tin quản lý - Học viện Ngân hàng
Email:  caothinham@gmail.com
Môn giảng dạy:
    Đã và đang giảng dạy:
     1. Phân tích thiết kế
          - Hướng chức năng
          - Hướng đối tượng
     2. Ngôn ngữ lập trình C
     3. Lập trình web
          - PHP
          - ASP.NET
     4. Cơ sở dữ liệu
          - Thiết kế CSDL
          - Microsoft SQL Server
          - Oracle
     5. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
     6. Lập trình hướng đối tượng 
     7. Lập trình ứng dụng
         - .NET Windows based application
         - .NET Remoting
    8. Quản lý dự án

Không có nhận xét nào: